ΠΟΕ ΔΟΥ

Τρίτη,20 Αυγούστου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

» Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων 1 έως 5 του άρθρου 16 του ν. 3888/2010 και διαβίβαση αναφορών για τα φορολογικά αδικήματα κατά το άρθρο 29 του ν. 3691/2008

ΠΟΛ 1002/3.1.2011

» Έκδοση Συμπληρωματικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων επί υποθέσεων

που υπήχθησαν στη ρύθμιση του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3888/2010 περί περαίωσης

ανέλεγκτων υποθέσεων, συνέπειες επί μη αποδοχής τους από τους επιτηδευματίες

και υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης

ΠΟΛ 1019/28.1.2011

» Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010

ΠΟΛ 1023/7.2.2011

» Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010

ΠΟΛ 1035/21.2.2011

» Τροποποίηση της αριθ.1146405/ΔΕ-Β΄/14.10.2010 Α.Υ.Ο. «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου»

A.Y.O. 1041732/ΔΕ-Β΄/24.3.2011

» Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3943/31.3.2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) με τίτλο "Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών "

ΠΟΛ 1062/1.4.2011

» Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.

ΠΟΛ 1063/30.3.2011

» Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου στ΄ του άρθρου 13 του ν.3888/2010

ΠΟΛ 1066/4.4.2011

» Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε΄ του ν. 3691/2008.

ΠΟΛ 1067/5.4.2011

» Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του

άρθρου 8 του ν.3943/31-3-2011

ΠΟΛ 1071/11.4.2011

» Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών

διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων.

ΠΟΛ 1072/8.4.2011

» Ανάρτηση στο Διαδίκτυο Υπουργικών Αποφάσεων στο πλαίσιο του άρθρου 39 του ν.1914/1990( Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου)

ΠΟΛ 1082/11.4.2011

» Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 3875/2010 και ν. 3932/2011.

ΠΟΛ 1099/4.5.2011

» Αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων

ΥΠΟΙΚ 1085121/4454/ΔΕ-Β/15/15.6.2011

» Aξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια

YΠΟΙΚ 1060778/3817/ΔΕ-Β΄/20/20.4.2011

» Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 2523/97 σε βάρος αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000.

ΠΟΛ 1092/27.4.2011

» Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, έλεγχος αυτών καθώς και

εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου

15 του ίδιου ως άνω νόμου

ΠΟΛ 1088/20.4.2011

» Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη

αυτού

ΠΟΛ 1134/8.6.2011

» Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του

άρθρου 26 του ν.3943/2011(ΦΕΚ.66 Α'),σχετικά με τα ανώτατα όρια

πρόσθετων φόρων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του

ν.3610/2010 που αφορά κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης

ΠΟΛ 1140/16.6.2011

» Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1072/8-4-2011

«Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών

διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων

ΠΟΛ 1162/27.7.2011

» Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 σχετικά με τον αυτοέλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων όσον αφορά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εκμεταλλευτές-ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ.

ΠΟΛ 1164/27.7.2011

» Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄ 174).

ΠΟΛ 1159/22.7.2011

«Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3900/2010 που αναφέρονται σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και λοιπά θέματα καθώς και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους

ΠΟΛ 1192/8.9.2011

«Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180 Α)

ΠΟΛ 1198/21.9.2011

«Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.

ΠΟΛ 1178/23.8.2011

«ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ.

ΠΟΛ 1188/6.9.2011

«Ρύθμιση διαδικασίας, βεβαίωσης οφειλών και τρόπος καταβολής ποσών που προκύπτουν βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 και 18 του ν. 4002/2011.

ΠΟΛ 1187/2.9.2011

«Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

ΠΟΛ 1186 ΦΕΚ 2144/26.9.2011

«Τροποποίηση της ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο.(Φ.Ε.Κ. Β΄ 577) περί ελέγχου φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων καθώς και προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.3888/2010

ΠΟΛ 1199/21.9.2011

«Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 3994/2011.

ΠΟΛ 1222/18.10.2011

«Κοινοποίηση γνωμοδότησης περί της επιβολής ή μη προστίμων του Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντα υποχρέου.

ΠΟΛ 1219/24.10.2011

«Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών.

ΠΟΛ 1221/25.10.2011

«Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών.

ΠΟΛ 1217/21.10.2011

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1160/22-7-2011 (ΦΕΚ 1778/Β'/5-8-2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα "Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ΠΟΛ 1229/8.11.2011

«Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011.

ΠΟΛ 1236/24.11.2011

«Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1178/23.08.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄2071) περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010.

ΠΟΛ 1233/17.11.2011

«Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄174).

ΥΠΟΙΚ 1156477/16.11.2011

«Διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων και υποβολή δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

ΠΟΛ 1228/7.11.2011

«Οργάνωση, λειτουργία και καθορισμός ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α΄-151).

ΠΟΛ 1238/22.11.2011

«Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

ΥΠΟΙΚ 1165131/30.11.2011

«Οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε.

ΠΟΛ 1007/3.1.2012

«Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπόλογων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου,που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαική Ένωση,οικονομικού έτους 2011.

ΠΟΛ 1016/13.1.2012

«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αποφάσεων ΠΟΛ.1178/2011(Φ.Ε.Κ Β΄2071) και ΠΟΛ.1233/17.11.2011 περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010.

ΠΟΛ 1020/13.1.2012

«Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων.

ΔΠΕΙΣ Α 1001982/5.1.2012

«.Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου.Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 66 Α’) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

ΠΟΛ 1022/24.1.2012

«.Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β’1657) περί καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν.3693/2008 (ΦΕΚ Α’174).

ΠΟΛ 1011/10.1.2012

«.Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με την εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ΠΟΛ 1035/1.2.2012

«.Υποβολή μηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

ΠΟΛ 1049/24.2.2012

«Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012),όπως ισχύει.

ΠΟΛ 1053/29.2.2012