ΠΟΕ ΔΟΥ

Τρίτη,20 Αυγούστου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

 

»

Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστηριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά

χρηματιστήρια.

ΠΟΛ 1004/10000/Β0012/3.1.2011

»

Η εταιρεία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από το ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ) αποτελεί "εν τοις πράγμασι" (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία και τα ιδρυτικά μέλη της ευθύνονται πρ

ΠΟΛ 1015/26.1.2011

»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 398/2010 ΤΟΥ ΝΣΚ

ΠΟΛ 1015/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ/29.11.2010

»

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2011.

ΠΟΛ 1017/26.1.2011

»

Υπογραφή Τελικού (Προσωρινού) Πίνακα Ελάχιστου Κόστους Οικοδομής σπό μηχανικό που δεν είναι ο επιβλέπων μηχανικός του έργου

ΠΟΛ 1029/11.2.2011

»

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού

ΠΟΛ 1030/15.2.2011

»

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή

ΠΟΛ 1020/11.2.2011

»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διάταξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ, των υποχρέων της παρ. 1 αρ.27 του ν.3867/2010

ΠΟΛ 1031/15.2.2011

»

Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε που εκμεταλλεύονται φορτηγά των μελών τους.

ΠΟΛ 1034/18.2.2011

»

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/3.3.2011

»

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/8.3.2011

»

Καθορισμός των ορίων των ακαθάριστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 28

ΠΟΛ 1008/19.1.2011

»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010

ΠΟΛ 1012/24.1.2011

»

Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση και κατά την χρήση 2011

ΠΟΛ 1033/2.3.2011

»

Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

ΠΟΛ 1044/4.3.2011

»

Τρόπος δικαιολόγησης δαπανών και υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) που δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες.

ΠΟΛ 1046/8.3.2011

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 καθώς και της δήλωσης των στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων

ΑΥΟ 1032193/28.2.2011

»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υποχρέων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3867/2010

ΠΟΛ 1012/24.1.2011

»

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2011:

α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και

β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).

ΠΟΛ 1053/24.3.20111

»

Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και μετά.

ΠΟΛ 1056/28.3.2011

»

Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2011

ΠΟΛ 1060/31.3.2011

»

Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου μέχρι 29 Απριλίου 2011.

ΠΟΛ 1064/31.3.2011

»

Συντελεστής Αναγωγής Αυτοελέγχου

ΠΟΛ 1065/4.4.2011

»

Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010).

ΠΟΛ 1079/12.4.2011

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.

ΠΟΛ 1055/24.3.2011

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας οικονομικού έτους 2011 για τα νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΠΟΛ 1045/10.3.2011

»

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν.3943/2011 σχετικά με την προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς πλοίων Α' κατηγορίας με αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς αυτών για την πενταετία 2011-2015

ΠΟΛ 1083/14.4.2011

»

α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

ΠΟΛ 1052/24.3.2011

»

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2011 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή

ΠΟΛ 1054/24.3.2011

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.

ΠΟΛ 1075/11.4.2011

»

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2011, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.

ΠΟΛ 1080/12.4.2011

»

Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της περ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010 (Ανακατασκευή διατηρητέων κ.λ.π. κτηρίων ή κτισμάτων)

ΠΟΛ 1084/13.4.2011

»

Θέματα σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος

ΠΟΛ 1094/28.4.2011

»

Εισόδημα από προσαύξηση της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3888/2010.

ΠΟΛ 1095/29.4.2011

»

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα διαμενόμενα κέρδη των συνεταιρισμών και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και στα κέρδη από εταιρία περιορισμένης ευθύνης της αλλοδαπής.

ΠΟΛ 1103/6.5.2011

»

Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων εναλλακτικού τρόπου καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή του αρ.29 του Ν.3943/2011

ΠΟΛ 1104/9.5.2011

»

Η εφάπαξ παροχή, που εισέπραξαν υπάλληλοι της "Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004", βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου της εργοδότριας εταιρείας με ασφαλιστική εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος

ΠΟΛ 1105/6.5.2011

»

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α730.09.2010), του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α730.09.2010) καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 21 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α731.03.2011).

ΠΟΛ 1106/11.5.2011

»

Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης κ.λ.π.) και απόδοσης του οφειλόμενου ποσού.

ΠΟΛ 1108/12.5.2011

»

Αύξηση ποσοστού προβεβαίωσης από 25% σε 50%, περιορισμός ανωτάτων ορίων πρόσθετων φόρων.

ΠΟΛ 1109/10.5.2011

»

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2011, οι οποίες δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Δ12Β 1076319 ΕΞ/23.5.2011

»

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές

ΠΟΛ 1113/17.5.2011

»

Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση και κατά το οικονομικό έτος 2011

ΠΟΛ 1061/31.3.2011

»

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. – Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

ΠΟΛ 1091/26.4.2011

»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. Έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων

ΠΟΛ 1096/ ΦΕΚ Α 990/26.5.2011

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά

ΠΟΛ 1100/5.5.2011

»

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. – Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση και παράταση της προθεσμίας υποβολής της.

ΠΟΛ 1101/ ΦΕΚ Α 1184/9.6.2011

»

Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 13/05/2011μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

ΠΟΛ 1115/ΦΕΚ Α 1028/26.5.2011

»

1.Έλεγχος αποδείξεων (κωδ.049)

2.Προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης για την παραλαβή του κλειδάριθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας

ΠΟΛ 1119/24.5.2011

»

Διαδικασία ηλεκτροδότησης των χωρών που ρυθμίζονται με το ν.3843/2010

ΠΟΛ 1121/24.5.2011

»

Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χωρών του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62Α), μετά την εφαρμογή του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208Α) στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου και της Φορολογίας Εισοδήματος και κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3897/2010

ΠΟΛ 1126/31.5.2011

»

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011

ΠΟΛ 1129/6.5.2011

»

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων, που υποβάλλονται από τους ίδιους ή από λογιστή – φοροτεχνικό, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

ΠΟΛ 1131/6.6.2011

»

Α) παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής αναμόρφωσης (παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010)

ΠΟΛ 1137/15.5.2011

»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων που ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία Α, Β, και Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και τις προθεσμίες υποβολής του ¨Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.¨

ΠΟΛ 1138/15.5.2011

»

Φορολογική μεταχείριση στελεχών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που καλύπτουν προσωπικές και οικογενειακές τους δαπάνες με τη χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών

ΠΟΛ 1139/10.6.2011

»

Το αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στη χώρα μας με βάση τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιριών, φορολογείται μόνο το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

ΠΟΛ 1155/21.7.2011

»

Υποβολή των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση

ΠΟΛ 1157/22.7.2011

»

Κοινοποίηση άρθρων του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66).

ΠΟΛ 1161/27.7.2011

»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

ΠΟΛ 1163/29.7.2011

»

Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ΚΦΕ σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης.

ΠΟΛ 1169/2.8.2011

»

Διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται με τις διατάξεις των άρθρων 29,30 και 31, αντίστοιχα, του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α – 1 Ιουλίου 2011). Λοιπά θέματα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

ΠΟΛ 1167/2.8.2011

»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 304/2009 ΤΟΥ ΝΣΚ

ΠΟΛ 1174/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ/29.7.2011

»

Κοινοποίηση της 270/2011 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

ΠΟΛ 1180/22.8.2011

»

Ρυθμίσεις για υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Α’180)

ΠΟΛ 1184/26.8.2011

»

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος απο μισθούς,ημερομίσθια,συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους απο 1-7-2011 μέχρι 31-12-2011 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων,όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3986/2011

ΠΟΛ 1148/12.7.2011

»

Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ.2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν απο τις παρ.2 και 5 του άρθρ.17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α'), την παρ.9 του άρθρ.21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α') και την παρ.3 του άρθρ.32 του Ν. 3986/2011(ΦΕΚ 152Α’)

ΠΟΛ 1177/23.8.2011

»

Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες οικονομικού έτους 2011 και του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

ΠΟΛ 1179/23.8.2011

»

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΛ 1179/23.8.2011

»

Διαχείριση των αποδείξεων δαπανών κωδ.049, για δηλώσεις οικον. Έτους 2011 που έχουν υποβληθεί ή έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έκδοση της παρούσης.

1113908/11.8.2011

»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 270/2011 ΤΟΥ ΝΣΚ

ΠΟΛ 1180/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ/30.5.2011

»

Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών(έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2010.

ΠΟΛ 1201/26.9.2011

»

Προθεσμίες υποβολής κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΠΟΛ 1203/28.9.2011

»

Παράταση της προθεσμίας για υποβολή φορολογικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α')

ΠΟΛ 1204/28.9.2011

»

Παράταση της προθεσμίας για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από τους υπαλλήλους της <<Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004>>, που εισέπραξαν εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΠΟΛ 1202/29.9.2011

»

Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Απόδοσης της προκαταβολής φόρου της υπολογιζόμενης επί των δικηγορικών αμοιβών για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους καθώς και της απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.

ΠΟΛ 1210/6.10.2011

»

Υποβολή απο τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει.

ΠΟΛ 1193/8.9.2011

»

Υποβολή απο το Τ.Ε.Ε. καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει μηχανικοί.

ΠΟΛ 1194/8.9.2011

»

Τροποποίηση του άρθρου 5 της 1106485/6220/0016/27.11.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1685/18.12.2001,τ.Β') ''Επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω τραπεζών και ρύθμιση συναφών θεμάτων''.

ΠΟΛ 1196 ΦΕΚ/19.9.2011

»

Συμπλήρωση των διατάξεων της 1054323/3550/0016/01.06.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 815/15.06.2005/τ.Β') ''Είσπραξη του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ ΑΕ)

ΠΟΛ 1197 ΦΕΚ 2240/6.10.2011

»

Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

ΠΟΛ 1215/17.10.2011

»

Οδηγίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, την έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες και το τέλος επιτηδεύματος.

ΠΟΛ 1223/13.10.2011

»

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.3943/2011.

ΠΟΛ 1225/26.10.2011

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων με βάση τις διατάξειας των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010,υποβολής δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011,καταβολής φόρου εισοδήματος που λήγει την 31η Οκτωβρίου 2011,εισφορών και τέλους επιτηδεύματος των άρθρων 29,30 και 31 του ν.3986/2011 και υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση της παρ. 5α του άρθρου 18 ν.4002/2011.

ΠΟΛ 1224/27.10.2011

»

Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 38,42 παρ.1-5 και 43 του ν.4024/27.10.2011 (ΦΕΚ 226 Α') με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο,εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

ΠΟΛ 1226/1.11.2011

»

Παράταση προθεσμίας καταβολής ληξιπρόθεσμων δόσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που έληξε την 31η Οκτωβρίου 2011.

ΠΟΛ 1227/4.11.2011

»

Διευκρινήσεις για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω και του τέλους επιτηδεύματος σε εμπόρους λαϊκών αγορών.

ΠΟΛ 1232/21.11.2011

»

Οδηγίες συμπλήρωσης κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

ΠΟΛ 1235/24.11.2011

»

Υποβολή των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. ύστερα από την ένταξή τους στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.)

ΠΟΛ 1237/24.11.2011

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010 και υποβολής οφειλόμενων δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011.

ΠΟΛ 1241/24.11.2011

»

Ενστάσεις των υπόχρεων κατά του εκκαθαριστικού σημειώματος της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 και σχέδιο έκθεσης απόψεων επί ασκηθείσας προσφυγής.

Δ12Α 1146045/25.10.2011

»

Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς,ημερομίσθια,συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα του ν.4024/2011.

ΠΟΛ 1246/7.12.2011

»

Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011.

ΠΟΛ 1248/13.12.2011

               

»

Παράταση ισχύος των κωδικών πρόσβασης παλαιών χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

ΠΟΛ 1249/16.12.2011

               

»

Έκδοση βεβαιώσεων δαπανών που αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"

ΠΟΛ 1257/27.12.2011

               

»

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3986/1.7.2011 (ΦΕΚ 152 Α')

ΠΟΛ 1259/28.12.2011

               

»

Παράταση της προθεσμίας για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από τους υπαλλήλους της Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2011, που εισέπραξαν εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΠΟΛ 1003/30.12.2011

               

»

Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση της παρ. 5α του άρθρου 18 ν.4002/2011.

ΠΟΛ 1243/2.12.2011

               

»

Διαδικασία ηλεκτροδότησης των αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011.

ΠΟΛ 1261/27.12.2011

               

»

Κοινοποιήση των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268 Α'/31.12.2011).

ΠΟΛ 1006/2.1.2012

               

»

Παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών, που λήγουν την 30η Δεκεμβρίου 2011.

ΠΟΛ 1266/30.12.2011

               

»

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως προστέθηκε με το άρθρο 78 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις

ΔΟΣ Α 1177722/30.12.2011

               

»

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.

ΠΟΛ 1014/9.1.2012

               

»

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2012.

ΠΟΛ 1017/13.1.2012

               

»

Υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ.

ΠΟΛ 1018/13.1.2012

               

»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης,με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΠΟΛ 1253 ΦΕΚ 3211 Β/30.12.2011

               

»

. Προκαταβολή 25% έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μηνός Δεκεμβρίου.

ΠΟΛ 1258 ΦΕΚ 3249 Β/30.12.2011

               

»

Συμπλήρωση της αριθμ.1093729/703/Τ.&Ε.Φ./24-10-2006 (ΠΟΛ.1125)απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και υποβολή της Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Ασφαλίστρων και στη συνέχεια απόδοση του φόρου αυτού,κατά περίπτωση,με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις χρήσεις 2010,2011 και εφεξής.

ΠΟΛ 1012/9.1.2012

               

»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υπόχρεων νοσοκομείων του πίνακα 3 της με αριθμό Φ.42000/31584/4324/27.12.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2984 Β’)

ΠΟΛ 1023/25.1.2012

               

»

Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α') περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων.

ΠΟΛ 1026/26.1.2012

               

»

. Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενων φαρμακείων.

ΠΟΛ 1032/31.1.2012

               

»

. Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων εναλλακτικού τρόπου καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή του αρ. 29 του Ν. 3943/2011.

ΠΟΛ 1030 ΦΕΚ 108 Β/2.2.2012

               

»

Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

ΠΟΛ 1230/12.12.2011

               

»

Απόδοση των ποσών που παρακρατούνται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και κατά τις χρήσεις 2012 μέχρι και 2014.

ΠΟΛ 1050/24.2.2012

               

»

Διαδικασία υποβολής από τις επιχειρήσεις σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών σε στελέχη και υπαλλήλους τους.

ΠΟΛ 1034/3.2.2012

               

»

Υπόχρεος σε έκδοση βεβαιώσεων για τα αποθεματικά που διανέμονται από ανώνυμη εταιρία με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. στους μετόχους της.

ΠΟΛ 1054/28.2.2012

               

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012, καθώς και της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2012.

ΠΟΛ 1055/29.2.2012

               

»

Παράταση των προθεσμιών υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το ΤΕΕ αντίστοιχα μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ για την χρήση 2011.

ΠΟΛ 1043 ΦΕΚ 412 Β’/22.2.2012

               

»

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον.έτους 2012 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή.

ΠΟΛ 1048/24.2.2012

               

»

Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που το κεντρικό τους κατάστημα, επλήγη από τα επεισόδια, παράνομες ενέργειες ή εμπρησμό της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2012 στην Αθήνα.

ΠΟΛ 1059/24.2.2012